بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضلاب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز

بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضلاب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز

بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضلاب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز

 

 

 

 

مقدمه:

آنتی بیوتیک ها بطور کلی توسط بدن انسان ،بطور ضعیف جذب میشوند و بنابراین یا بدون تغییر یا به صورت تغییر شکل یافته از طریق ادرار و مدفوع دفع می شوند.از آثار مضری که آنتی بیوتیک ها بر بدن میگذارند میتوان به بر هم زدن تعادل روده ای در بدن و پیامد های غیر قابل پیش بینی بر سلامت بدن و محیط میباشد.از این رو در این مطالعه هدف ما شناسایی میزان TC تولیدی از بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی به رودخانه پس از تصفیه با هوادهی گسترده و بررسی راندمان تصفیه خانه در حذف TC می باشد.

 

اهداف و فرضیات (HYPOTHESIS & OBJECTIVES)

ج-1:هدف اصلی طرح(objective General:)

بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضالب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز

ج-2:اهداف ویژه طرح(objectives specific:) 

1-تعیین غلظت آنتی بیوتیک تتراساایکلین در پسااب ورودی به تصافیه خانه های بیمارساتان های ابوذر ،گلساتان و طالقانی

2-تعیین غلظت آنتی بیوتیک تتراساایکلین در پسااب خروجی از تصافیه خانه های بیمارساتان های ابوذر ،گلستان و طالقانی

3-تعیین راندمان حذف آنتی بیوتیک تترا سااایکلین درساایسااتم لجن فعال با هوادهی ممتددر بیمارسااتان های ابوذر ،گلستان و طالقانی

ج-3 :اهداف کاربردی:

نتایج این طرح می تواند مورد استفاده ی محققین در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه هاقرار گیرد.

نتایج این طرح برای سازمان هایی زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد

مورد استفاده برای طراحان و سرمایه گذاران بحث تصفیه فاضالب..

1.بیمارستان های دولتی و خصوصی

2.مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت

3.سازمان حفاطت محیط زیست

4.امور منابع آب وزارت نیرو 5.شرکت آب و فاضالب کشور

و....

(فایل مذکور پی دی اف حاوی 104 صفحه می باشد.)