طراحی واحدهای انعقاد ولخته سازی

طراحی واحدهای انعقاد ولخته سازی

طراحی واحدهای انعقاد ولخته سازی

 

 

 

- مقدمه

در انعقاد و لخته سازی یک جامد با ذرات کلوییدی غیرقابل تهنشینی و جامدات معلق با سرعت تهنشینی کم ، تماس داده میشود، تا لخته ای با سرعت ته نشینی بالا تشکیل گردد. انعقاد، افزودن و اختلاط سریع یک ماده منعقدکننده ، خنثی سازی جامدات کلوییدی و معلق ریز وتجمع اولیه ذرات خنثی شده میباشد. هدف از اختلاط سریع پخش سریع مواد شیمیایی تصفیه کننده آب و پخش یکنواخت آن در فرایند های تصفیه آب است. اختلاط سریع زمانی مهم است که از منعقدکننده های فلزی مثل آلوم و کلرورفریک استفاده کنیم، زیرا هیدرولیز آنها در حدود چند ثانیه انجام میشود و جذب سریع بخش های کوچک به ذرات کلوییدی بسیار سریع است.بنابراین طراحی و کارهای عملی پخش موادمنعقدکننده باید در درصدی از ثانیه اتفاق بیفتد لخته سازی عبارتست از اختلاط آهسته یا اغتشاش ملایم برای نزدیک کردن و تجمع ذرات خنثی شده و تشکیل فلوک با سرعت ته نشینی زیاد میباشد.                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

فهرست

1- مقدمه

2-2- کمک منعقدکننده:

2-3- کربن فعال پودری PAC  : 

2- ازن زنی..

2-1-  روش هاي مختلف ازناسيون و آب فاضلاب: 

2-1-1 ازن زني ساده: 

2-1-2- ازن زني توربيني: 

2-1-3- ازن زني در خط : 

3-1- ابعاد واحد: 

3-2- سازه ورودی.. 

3-3-  سازه خروجی.. 

3-4-  طراحی تجهیزات.. 

3-4-1همزن سریع 

3-5- محاسبات افت فشار و پروفیل هیدرولیکی در حوضچه اختلاط سریع.

3-5-1-  محاسبات افت فشار در سازه ورودی   

3-5-2-  محاسبه افت فشار در سازه خروجی   

3-5-3-  تهیه پروفیل هیدرولیکی حوضچه اختلاط سریع  

4- طراحی حوضچه لخته سازی.. 

4-1- زمان ماند

4-2- شکل هندسی حوضچه لخته سازی.. 

4-2-1-ابعاد واحد  

4-3-  سازه ورودی  

4-4- سازه خروجی.. 

4-5-  طراحی پارشال فلوم و تجهیزات.. 

4-5-1-  طراحی پارشال فلوم  

4-6-  طراحی پاروی لخته ساز

4-7-  افت فشار و پروفیل هیدرولیکی..

4-7-1-  افت پارشال فلوم  

4-7-2-  افت فشار در سازه ورودی پایین دست پارشال فلوم 

4-7-3-  افت فشار در سازه خروجی   

 

فایل ورد و 35 صفحه می باشد.