کتاب جامع اندروید بهداشت محیط

کتاب جامع اندروید بهداشت محیط

کتاب جامع اندروید بهداشت محیط

 

 

 

 

 

 

 

کتاب اندوریدی بهداشت محیط شامل :

1- قوانین و مقررات مرتبط

2- نمونه برداری آب و غذا

3- سایت های مهم همچون استخدامی و مطالب علمی و به روز

4- بازرسی های بهداشت محیط

5- گندزداها و سموم و مبارزه با ناقلین

6- بهداشت محیط بیمارستان 

7- بهداشت محیط بهورزان

 

(ورژن یک)

سازنده مهندس محمد جعفرپور