تصفیه صنایع داروسازی

تصفیه صنایع داروسازی

تصفیه صنایع داروسازی

 

 

 

 

در سالهاي اخير، پساب دارویی بسیار پر اهمیت شده است چراکه باقيمانده هاي دارويي بعنوان يكي از بحث برانگيزترين مسائل در حيطه علوم زيست محيطي مطرح شده است. بيش از 3000 ماده شيميايي مختلف، كه مطابق جدول زیر طبقه بندي شده اند، بعنوان دارو براي انسان، دام، كشاورزي و غيره شناخته شده است. در اين ميان آنتيبيوتيكها با مصرف جهاني 100000تا 200000تن در ســال، گروهي از تركيبات دارويي هســتند كه به شــكل قابل توجهي، براي كنترل عفونتهاي انســاني مورد ا ستفاده قرار ميگيرند. آنتي بيوتيك ها، حدود 15در صد از كل تركيبات دارويي را به خود اختصاص مي دهند. بر اساس مطالعات انجام شده، ايران به علت تجويز و استفاده بي رويه، رتبه نخست مصرف آنتيبيوتيكها را در دنيا دارد.

علاوه بر این فاضلاب داروسازی به عنوان یک فاضلاب صنعتی پیچیده و سمی مطرح می باشد و تصفیه فاضلاب صنعتی به این شکل، دشوار می باشد. صنایع داروسازی، فرآیندهای متفاوت و مواد مختلفی را به کار می برند تا بتوانند داروهای مورد نیاز خود را تولید کنند.

در نتیجه جریان هایی از مواد زائد با ویژگی ها و مقادیر متفاوتی تولید می شوند. این جریان ها از یک کارخانه به کارخانه دیگر و حتی از فصلی به فصل دیگر متناسب با تدارک نیاز به داروهای ویژه برای جامعه، تغییر می کنند.

 

 

 فایل حاوی سه فایل word فارسی 20 صفحه ای در مورد مشخصات و ویژگیهای فاضلاب صنایع دارویی و فایل pdf   مرتبط کامل و جامع به زبان انگلیسی در مورد تصفیه صنایع دارویی که 67 صفحه می باشد.